Sağlık Kurulu İşleyişi

Maluliyet Müracaatı:

Hasta öncelikle rahatsızlığı ile ilgili bölümlere randevu alır. Randevusundan 2 gün önce SGK’dan resmi yazısını alır. Randevu günü resmi yazı ve her bölüm için 2 adet resim ile sağlık kuruluna müracaat eder ve ilgili bölümlere sevki yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 08 Ekim 2013 tarih 2013/34 sayılı genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda en az 5 zorunlu bölüm imzası olan ve resimli olarak Başhekim Tasdik birimi tarafından onaylanıp mühürlenen maluliyet durum bildirir raporları ile istenen ve bölümler tarafından yapılan tetkik sonuçları tamamlandığında sağlık kuruluna gönderilir. Tüm bölümleri tamamlanan hastanın üst yazısı yazılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

 

Engelli Raporu:

Engelli raporu almak isteyen ya da ilgili kurumlardan resmi yazı alarak birimimize Engelli Raporu için müracaat eden hastalar öncelikle rahatsızlığı ile ilgili bölümlere yönlendirilerek randevu alır. İlk randevu gününde başvuran hastanın varsa kurum yazısıyla yoksa dilekçe ile müracaatı alınır. Sağlık Kurulu kaydı açılan hasta rahatsızlıkları ile ilgili bölümlere sevk edilir. Engelli raporlarının çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Özellikle ÖTV indirimi konusunda bilgilendirme yapılırsa; kişinin herhangi bir ortopedik bir rahatsızlığı var ise ve bu rahatsızlıktan dolayı araç kullanırken özel bir teçhizat kullanması gerekiyor ise bu durum Engelli Sağlık Kurulu açıklama kısmında belirtilir. Özel tertibatlı araç kullanması gerekiyor ise ehliyetini değiştirmesi gerekmektedir. Bu işlem için E-Sürücü olur raporu çıkartarak İl Sağlık Müdürlüğü komisyonuna sevk edilir. Kişin Engel oranı % 90’ın üzerinde ise herhangi bir işlem yapmadan ÖTV indiriminden yararlanabilmektedir. Sağlık Kurulu toplantılarımız her hafta Perşembe günü saat 13.30’da yapılmaktadır. Müracaat eden kişilerin tüm evrakları tamamlandığında tarih sırasına göre hastalara telefon edilerek kurul günü ve saati bildirilir. Kurul toplantısı sonrası sonucuna göre engelli raporları e imzalı olarak Sağlık Bakanlığı üzerinden E-Devlet sistemine yüklenmektedir. Kişiler hastaneye hiç gelmeden E-Devlet üzerinden raporlarını çıktı alarak kullanabilmektedirler. Resmi yazı ile gelen hastaların raporları’da E-Devlet’e yüklenir; ancak bir nüshası resmi kuruma üst yazı ile bildirilir. Engelli raporunun hastanemiz Sağlık Kurulu biriminde hazırlanma süreci kişilerin bölümlerden aldığı randevu ve bölümlerde yapılan tahlil, tetkik, görüntüleme yöntemleri ve istenilen diğer tetkiklerin tamamlanarak muayene evraklarının birimimize gelmesine göre değişiklik göstermektedir. Kesin bir süreç verilememektedir.

 

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun Düzenlenme Usulü:

MADDE 9

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç bu Yönetmeliğin 8. maddesine göre yürütülür. Maddesi gereğince durum erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporları düzenlenmektedir. Engelli raporu için yapılan sürecin aynısı bu raporlar içinde yapılmaktadır.

 

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER):

Yönetmeliğe uygun olarak başvuru yapılan hastanın velisi sorgulanarak hangi bölümlere sevk edilmesi gerektiği saptanır. Erişkin engelli raporu için yapılan sürecin aynısı uygulanarak ÇÖZGER raporları oluşturulur. 

 

Engelli Sürücü Olur Raporu:

01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda özel tertibat kodunu ve sürücü belgesi sınıfını belirleme yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyona verilmiştir. Engelli raporu olan ve raporunda araç tertibatı belirtilen hastalar aile hekimlerine başvurarak engelli olduğu bölüm için hastanelere sevk edilirler. Aile hekimi sevki ile gelen hasta; sürücü olur rapor kaydı oluşturularak ilgili bölümlere sevk edilir. Bölümlerden gelen sürücü olur raporları Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmeliğe uygun olarak Sağlık Kurulu birimi tarafından düzenlenerek ilgili bölüme tekrar imzaya gönderilir. Bölümden imzaları tamamlanarak gelen sürücü raporları ilgili bölümler tarafından komisyona sevki uygun görülmüşse İl Sağlık Müdürlüğüne üst yazı yazılarak gönderilir.

 

Dilim Bildirir Raporları:

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 04.08.2003/25189 EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 15. Maddesi gereğince; Emniyet İl Müdürlüğünün resmi yazısı ile gelen hastalar randevu için yönlendirilir. Randevu günü muayeneye geldiğinde sağlık kurulu kaydı yapılarak hasta muayene olmak istediği bölümlere sevk edilir. Her bölüm için ve 2 adet resimle bölümlere müracaat eden hastanın muayeneleri ve tetkikleri yapıldıktan sonra bölümlerden emniyet yönetmeliğinde uygun olan dilimi belirtilen 5 imzalı durum bildirir raporu Sağlık Kuruluna gönderilir. Tüm bölümleri biten hastanın raporları birleştirilerekresmi yazı ile İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

 

Tam Teşekkülü Hastane Sağlık Kurulu Raporu:

Devlet kurumları veya özel şirketler tarafından birçok işleme istinaden talep edilebilen heyet raporu, kişinin sağlıkla ilgili profilini gösteren belgedir. Resmi evrak olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulabilir. Rapor geçerliliği için en önemli nokta hastanenin tam teşekküllü olmasıdır. Bir hastanenin tam teşekküllü olması demek İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji veya Ruh Sağlığı gibi birimlerin mevcudiyeti ve bu birimlerde çalışan uzman doktorların olması demektir. Heyet raporunun diğer adı da “Sağlık Kurulu Raporu”dur. Kişiler müracaatları halinde başvuru işlemleri başlatılarak bölümlere sevk edilir. Muayeneleri bittikten sonra kurul başkanı tarafından kararı yazılarak hastaya teslim edilir. 

 

Özel Güvenlik Görevlisi Adayları İçin Verilecek Sağlık Kurulu Raporu:

07.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18’inci maddesine göre düzenlenecektir. Psikiyatri, Nöroloji, Göz ve Kulak Burun Boğaz muayeneleri bulunmak şartı ile ilgili Sağlık Kurulunca uygun görülecek diğer branş muayenelerini içerecektir. Karar olarak “Özel Güvenlik Görevlisi OLUR-OLAMAZ” yazılacak ve muayenesi bulunan her branş tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Maddeleri gereğince; hastaların başvuruları üzerine işlemleri başlatılarak bölümlere sevk edilir. Muayeneleri bittikten sonra kurul başkanı tarafından kararı yazılarak hastaya teslim edilir.

 

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Adayları İçin Verilecek Sağlık Kurulu Raporu:

07.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 24’üncü maddesine göre düzenlenecektir. Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Dahiliye muayeneleri bulunmak şartı ile ilgili Sağlık Kurulunca uygun görülecek diğer branş muayenelerini içerecektir. Karar olarak “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi OLUR-OLAMAZ” yazılacak ve muayenesi bulunan her branş tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Maddeleri gereğince; hastaların başvuruları üzerine işlemleri başlatılarak bölümlere sevk edilir. Muayeneleri bittikten sonra kurul başkanı tarafından kararı yazılarak hastaya teslim edilir.

 

Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu:

Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Dahiliye muayeneleri bulunmak şartı ile ilgili Sağlık Kurulunca uygun görülecek diğer branş muayenelerini içerecektir. Karar olarak “Silah Bulundurmasında veya Taşımasında Sağlık Yönünden Sakınca YOKTUR-VARDIR” yazılacak ve muayenesi bulunan her branş tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Maddeleri gereğince; hastaların başvuruları üzerine işlemleri başlatılarak bölümlere sevk edilir. Muayeneleri bittikten sonra kurul başkanı tarafından kararı yazılarak hastaya teslim edilir.