Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı 1981 yılında Dr. Ziya KAYGISIZ tarafından kurulmuştur.
Anabilim Dalımızda laboratuvar olanakları olarak: 
A.    Bilgisayarlı Data-acquisition sistemi  kullanılarak 37
°C vücut sıcaklığının muhafaza edildiği koşullarda kardiyo-renal sistemin akut ya da kronik, fizyolojik ya da fizyopatolojik çeşitli sıçan modellerinde in vivo değerlendirilmesi (direkt yada indirekt  sistolik, diyastolik kan basınçları ölçümleri, EKG kayıtları ve kreatinin klirens ölçüm yöntemiyle GFR'nin belirlenmesi gibi) yapılmaktadır.
B.     Data-acquisition sistemli in vivo kayıt sistemleri (kan basıncı, kalp hızı kaydı gibi) ve in vitro (izole organ banyosu ile düz kas aktivitesi kaydı gibi). Ayrıca izole veya in situ iskelet kas aktivite kaydı yapılmaktadır.
C.     Sterotaksik sistem altında beyinde mikrodiyaliz yöntemi kullanılarak nörofizyolojik araştırmalar ve hücre kültürü laboratuvarında, glia, glioma, lens epiteli ve kemik iliği kan hücreleri kullanılarak hücre kültürleri yapılmaktadır. 
D.     Kardiyovasküler araştırmalar için Langendorff sistemi bulunmaktadır. İzole perfüze kalplerde ilaçların kalpte mekaniksel fonksiyona etkileri ve ayrıca iskemi-reperfüzyon hasarında koruyucu ajanlar araştırılmaktadır.
E.     Egzersiz fizyolojisi konusunda araştırmalar yapmak için sistemler bulunmaktadır.
 
Fakültemiz öğrencilerine organ sistemlerinin yapı-fonksiyonel ilişkileri ve işleyiş mekanizmaları ile ilgili teorik  ders anlatımı ve pratik  derslerle pekiştirmeler yapılmakta ve ayrıca Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Fizyoloji dersi verilmektedir. Bunların yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine lisansüstü  dersler anlatılmakta, araştırma görevlilerine seminerler verilmekte, literatür sunumları yapılmakta ve yapılan araştırmalara katılmaları sağlanmaktadır.
     
Anabilim Dalımızın  başlıca araştırma alanları aşağıda belirtilmiştir:
1.    İzole-Perfüze kalplerde ilaçların, peptitlerin kontraktilite, kalp atım sayısı ve koroner akıma etkileri, iskemi ve reperfüzyon hasarında koruyucu ajanların etkilerinin araştırılması, menstüriyel siklusun ve uykusuzluğun kardiyorespiratuvar parametrelere etkisi, iskelet kası, düz kasta araştırmalar ve solunum düzenlenmesi.
2.     VIP (Vasoaktif İntestinal Peptit) ve mast hücreleri üzerine çalışmalar yapılmakta olup bu çalışmalar, VIP’in Parkinson hastalığı, hemorajik şok, septik şok, stress ülserleri, iskemi-reperfüzyon hasarı ve stres gibi çeşitli konulardaki doku koruyucu etkilerinin mast hücreleriyle ilişkilendirilmesine ve çeşitli fizyolojik ve patafizyolojik olaylarda Mast hücrelerinin aktivitelerinin ve histokimyasal özelliklerinin araştırılmasına (Östrus siklusu ve septik şok gibi) yoğunlaştırılmıştır. 
3.      1989 yılında  kurulan  Hücresel Araştırmalar Laboratuvarı'nda  kemik iliği kök hücreleri, glia hücreleri ve lens epitel hücreleri üzerinde hücre kültürü çalışmaları 
4.      Endojen ve ekzojen çeşitli kardiyovasküler ve renal etkili ajanların akut ya da kronik fizyololojik ve patofizyolojik çeşitli hayvan modellerinde kardiyo-renal ve toksikolojik etkilerinin in vivo ve in vitro etkilerinin araştırılması
5.      Düz kas ve Kardiyo-Renal sistem üzerine çalışmalar 
6.    İzole kalp ve böbrek  preparatında akut ve/veya kronik iskemi-reperfüzyon hasarına karşı çeşitli endojen ve ekzojen ajanların etkilerinin incelenmesi. Çeşitli ülser modellerinde ve karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında  koruyucu ajanların etkileri üzerine çalışmalar.

Bölüm Doktorları:  

 

Prof. Dr. Kubilay UZUNER  (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS
(Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Yasemin AYDIN / AVESİS

(Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Nilüfer ERKASAP / AVESİS

 

Prof. Dr. Selda KABADERE / AVESİS

 

Doç. Dr. Orhan Tansel KORKMAZ / AVESİS