İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim dalımız, 92 servis ve 7 adet yoğun bakım olmak üzere toplam 99 yatak kapasitelidir. İç Hastalıkları Anabilim Dalı içerisinde Genel Dahiliye, Hematoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Nefroloji, Onkoloji Bilimdalları yer almaktadır. Her bilimdalı yan dal ihtisası vermektedir.

 

Genel Dahiliye Bilim Dalı olarak erişkin sağlığını ilgilendiren kronik hastalıkların tanı, tedavi ve takip süreçlerini sürdürmekteyiz. Erişkinde sağlığın korunmasına yönelik hastalarımıza bilgi vermekteyiz. Genel Dahiliye bilim dalında iki öğretim üyemiz, rotasyonla değişen uzmanlık öğrencileri asistan doktorlarımız ve tıp fakültesi altıncı sınıf intern doktorları görev yapmaktadır.

Gerek il içi, gerek ise il dışından gelen hastaların çözüm bulamadığı pek çok hastalığın tanısının konulmasında, yatırılarak tedavilerinin yapılmasında ve farklı branşlara yönlendirilmelerinde de yardımcı olmaktayız. Aylık ortalama 1500 ve üstü ayaktan hasta bakmakta ve yatan hasta hizmetini de sürdürmekteyiz. Polikliniğimiz randevu ile hizmet vermekte, il dışından gelen ve tıbbi aciliyeti olan hastalarda mağduriyet yaratmamak için günlük bakılmaktadır.

Hematoloji Bilim Dalı'na bağlı olarak çalışan kan bankası, hematoloji ve flow cytometre laboratuvarı, kemik iliği nakil ünitesi ile ayaktan gelen ve yatan hastalara hizmet veren bir kemoterapi ünitesi bulunmaktadır.

Gastroenteroloji Bilim Dalı tümüyle yenilenerek 08 Mart 2018 tarihinde hizmete açılmıştır. Poliklinik ve Endoskopi ünitesinin hem fiziki koşulları ve hem de teknolojik olanakları yenilenmiştir. Toplamda 6 işlem odası ile aynı anda 6 farklı işlem yapabilme kapasitesine ulaşılmasına ilaveten, yeni alınan cihazlarla birçok ileri endoskopik işlemin gerçekleştirilebileceği fiziki alt yapıya kavuşulmuştur. Hasta konforu açısından yapılan düzenlemelerle poliklinik bekleme alanına yerleştirilen ve sekretarya masasından yönlendirilebilen iki geniş ekran monitör ve numaratör sistemi sayesinde hastalar ve hasta yakınları oturdukları yerden muayene sıralarını izleyebildikleri gibi endoskopi için gelen hastaların refakatçileri de işleme alınan hastaların takibini ekrandan yapabilmektedirler. Hasta bekleme alanında sesli anons sistemi de kurulmuştur. İşlem sırasında modern teknolojinin getirdiği karbondioksit gazının kullanılmasını sağlayacak alt yapı ve cihaz düzenlemeleriyle işlem sırasında normal atmosfer havasının verilmesiyle oluşan şişkinlik, gerginlik gibi rahatsızlık hissi en az seviyeye indirilmiştir. Her işlemde bilinçli sedasyon sağlayacak ilaçlarla işlem gerçekleştirilmekte olup burada amaç hastaya damar yoluyla sakinleştirici ilaçlar verilerek işlemi tolere etmesi sağlanmaktadır. Hastanın tam uyumasını gerektiren özellikli işlemler için ise haftanın 2 yarım gününde (Çarşamba öğleden sonra ve Cuma öğleden önce) anestezi ile tam uyutularak işlem yapılmaktadır.  Gastroenteroloji bilim dalı ayrıca toplam 12 yatak kapasiteli (2’si özel oda ) ayrı bir yataklı servis bulunmakta olup, yatarak tedavisi gereken hastaların tedavisi kolaylaşmıştır.

Bilim dalımızda fiziki koşulların düzeltilmesi yanında mevcut kadroya iki profesör kadrosu daha eklenerek artan öğretim üyesi sayısıyla hizmet ve eğitim kapasitesi hem artmış hem de çeşitlenmiştir. Halen bölümümüzde 3 profesör ve 1 Doçent görev yapmaktadır. Kadroya yeni katılan ve ileri endoskopik işlemler konusunda deneyimli iki öğretim görevlisinin deneyimlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne taşımaları sonucunda yeni kurulan modern endoskopi, floroskopi (Röntgen) ve ultrasonografi cihazlarıyla - birkaç tetkik hariç - hastalarımızın artık başka bir merkeze sevkine gerek bırakmayacak bir üniteye kavuşulmuştur. Ayrıca, genişlemiş cihaz parkı ve girişimsel olanaklarıyla yeni endoskopi ünitemiz Avrupa Gastroenteroloji Birliği (United European Gastroenterology)‘ne başvurumuz sonucunda, tüm masrafları bu organizasyon tarafından karşılanmak üzere “ileri endoskopik işlemler“ için eğitim amacıyla  ünitemize gelecek Avrupa Birliği üye ülkelerinin genç  gastroenterologları için belirlenen eğitim merkezlerinden biri olarak seçilmiştir.

Yeni haliyle ünitemizde yapılabilen işlemler şunlardır:

 1.  ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiography) : Safra yolları ve pankreas hastalıklarına müdahale etmek için kullanılan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Safra yollarının darlıklarında, taş-çamur gibi hastalıklarında, safra kesesi veya karaciğer ameliyatları sonrası gelişen yaralanmaların tedavisinde, akut ve kronik pankreatitin tanı ve tedavisinde, ayrıca ve psödokist gibi komplikasyonlarının tedavisinde en etkili yöntemdir. Bölümümüzde sindirim sistemi ameliyatı geçirerek anatomisi değişmiş hastalara da ERCP yapılabilmektedir. (Billroth-I ve II mide ameliyatı, gastroenterostomi, hepatikojejunostomi vs.) Ekibimiz ayrıca canlıdan veya kadavradan karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen safra yolları komplikasyonlarının ERCP ile tedavisinde deneyim sahibidir.

 2.  EUS ( Endosonografi) : Göğüs ve karın boşluğunda yer alan ve üst sindirim sistemine komşu organları çok kısa mesafeden değerlendirmeye olanak tanıyan endoskopik ultrasonografi yöntemidir. Bu yöntemle gerekirse bu  organlarda oluşmuş anormal yapılardan (tümör, kist vs.) örnek almak (biyopsi) ve tanı koymak mümkündür. Birkaç santimetre mesafeden ultrasonografi yapılmasına olanak vermesi nedeniyle endoskopik tetkikler sırasında  saptanan üst sindirim sisteminin yüzeyel kitlelerinin (submukozal lezyonlar) değerlendirilmesinde de en etkili ve kabul görmüş yöntemdir. Bu yöntem sayesinde ayrıca karın ameliyatına gerek duymadan bazı kistlerin  boşaltılması (akut - kronik pankreatit ile ilişkili psödokistler), safra yollarının mideye veya on iki parmak bağırsağına ağızlaştırılması gibi işlemler de yapılabilmektedir.

 3.  Endoanal USG ( Rektal USG) : Özel bir prob ile rektum ve anal kanaldaki hastalıkların USG ile değerlendirilmesi (anal fistülle, abseler, tümör, polip gibi yüzeysel oluşumlar)

 4.  ESD/EMR (Endoscopic Submucosal Dissection, Endoscopic Mucosal Resection) : Bu iki yöntemle sindirim sisteminin yüzeyel erken kanserlerinin ya da kansere dönüşme olasılığı olan geniş tabanlı poliplerinin ameliyatsız ,  tamamen endoskopik yöntemlerle çıkartılması mümkündür. Oluşumun büyüklüğüne göre biri veya diğeri kullanılmaktadır. Bu işlemler ülkemizde çok az sayıda merkezde yapılabilmektedir.

 5.  Video kapsül Endoskopi :  Ağızdan yutulan kapsül şeklinde bir kamerayla tüm üst sindirim sistemi ve ince bağırsaklar görüntülenerek kayıt altına alınır. Bu video kayıtlar daha sonra değerlendirilerek (gerekirse kayıt sırasında gerçek zamanlı değerlendirme de yapılabilir) endoskoplarla ulaşılamayan ince bağırsaklardaki kanama odakları, tümörler, darlıklar, ülserler vs. gibi hastalıklara tanı konabilir. Bu işlem ülkemizde çok az sayıda resmi kurumda yapılabilmektedir.

 6.  Çift Balonlu Enteroskopi (Double Balloon Enteroscopy) : Video kapsül endoskopiyle anormallik saptanan ince bağırsak bölümüne ulaşıma olanak tanıyan (ince bağırsaklar çok uzun olduğundan standart endoskoplarla ulaşılamaz), 2m uzunluğunda, ardışık şişirilen balonlarla, özel kılıf içerisinde ince bağırsakta ilerlenebilen çok özel bir endoskoptur. Bu endoskop sayesinde ince bağırsakta ancak ameliyatla ulaşılabilecek yerlerdeki kanama odaklarına endoskopik girişimde bulunmak olanaklıdır. Yine bu cihaz sayesinde ameliyatla anatomisi değiştirilmiş hastalara ERCP işlemi yapmak da olanaklıdır.  Bu işlem ülkemizde çok az merkezde yapılabilmektedir.

 7.  PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) : Ağız yoluyla beslenemeyen (felç, yemek borusu tümörü vs. nedeniyle) hastalara endoskopik yöntemle mide deliği açılarak karın duvarına yerleştirilen bir kateterle doğrudan mideden beslenmesini sağlayan yöntemdir.

 8.  PEG-J (PEG jejunostomi) : PEG açılmış hastalarda mide içeriğinin sık sık üst solunum yollarına kaçması ve komplikasyonlara neden olması durumunda karındaki delikten bir kateterin ilerletilerek midede endoskopik olarak yakalanması ve ince bağırsağa ilerletilmesi yöntemidir. Bu yöntem Parkinson hastalarında kullanılan ve sadece ince bağırsakta etkili olan jel formundaki ilacın doğrudan bağırsağa verilmesi amacıyla da bölümümüzde uygulanmaktadır.

 9.  POEM (Peroral Endoscopic Myotomy) : Akalazya adı verilen ve yemek borusu alt kapakçığının yetersiz gevşemesi sonucu ortaya çıkan yutma güçlüğünün tamamen endoskopik yöntemle tedavisi

 10.  Akalazya hastalığının endoskopik balon ile genişletme tedavisi (dilatasyon)

 11.  Sindirim Sistemi darlıklarının balon veya buji ile floroskopi  (röntgen cihazı) altında genişletilmesi (dilatasyonu)

 12.  Sindirim kanalında gelişen her türlü poliplerin çıkartılması

 13.  Sindirim Sistemi darlıklarının veya ameliyatlar sonrası dikiş yerinden oluşan kaçaklarının ve fistüllerin kendiliğinden genişleyen metalik stentler ile tedavisi

 14.  Endoskopik inceleme sırasında istenmeden meydana gelen sindirim sistemi delinmelerinin ya da aşırı öğürme sonucu oluşan yemek borusu yırtılmalarının (Boerhave sendromu)  endoskopik yöntemlerle tedavisi (metalik klipler, metalik stentler, doku yapıştırıcıları, tıkaçlar veya endoskopik vakum tedavisiyle)

 15.  Her türlü üst ve alt sindirim sistemi kanamalarının endoskopik tedavisi (submukozal  injeksiyon, metalik klipler, argon plazma veya kontakt bipolar  problarla)

 16.  Zenker Divertikülü adı verilen ve yemek borusunun üst tarafında oluşan keseciğin ameliyatsız endoskopik yöntemle tedavisi

 17.  Özefagus varis kanamalarının bant ile bağlama tedavisi yöntemiyle tedavisi (endoskopik bant ligasyonu)

 18.  Mide varislerinin (fundal varis) özel doku yapıştırıcılarıyla (Siyanoakrilat)  tedavisi

 19.  Hemoroidlerin (basur) bant bağlama yöntemiyle tedavisi

 20.  Karaciğer Biyopsisi

Endokrinoloji Bilim Dalı bünyesinde vücut kompozisyon ölçümü, insülin direnci değerlendirilmesi ve obesite polikliniği yanı sıra diabetik hasta eğitimi yapılmaktadır.

Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde 11 adet diyaliz cihazının bulunduğu bir hemodiyaliz ve periton diyalizi merkezi bulunmaktadır. Diyaliz Ünitesi'nde Diyaliz Hekimliği ve Hemşireliği için görevlendirilen kursiyerlerin eğitimi yapılmaktadır.

Romatoloji Bilim Dalı bünyesinde her türlü iltihabi romatizmal hastalığın takip ve tedavisi yanı sıra Behçet ve Ailesel Akdeniz Ateşi poliklinikleri bulunmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Eren GÜNDÜZ (Anabilim Dalı Başkanı)AVESİS 

(Hematoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Belgin EFE / AVESİS

 

Prof. Dr. A. Uğur YALÇIN / AVESİS

 

Prof. Dr. Ayşegül ÖZAKYOL / AVESİS

(Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Cengiz KORKMAZ / AVESİS

 

Prof. Dr. Aysen AKALIN / AVESİS

 

Prof. Dr. M. Nur KEBAPÇI / AVESİS

(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU / AVESİS

 

Prof. Dr. Murat DİNÇER

(Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Garip ŞAHİN / AVESİS

(Nefroloji Bilim Dalı Başkanı) 

 

Prof. Dr. Döndü Üsküdar CANSU / AVESİS

(Romatoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Hava Üsküdar TEKE / AVESİS

 

Prof. Dr. Sultan ÖZKURT / AVESİS

 

Prof. Dr. Nazife Şule YAŞAR BİLGE / AVESİS

 

Prof. Dr. Göknur YORULMAZ / AVESİS

(Geriatri Bilim Dalı Başkanı) 

 

Doç. Dr. Neslihan ANDIÇ / AVESİS

 

Doç. Dr. Bülent YILDIZ / AVESİS

 

Doç. Dr. Tuncer TEMEL / AVESİS 

 

Doç. Dr. Pınar YILDIZ / AVESİS

(Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Rüya MUTLUAY / AVESİS

(Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Melisa ŞAHİN TEKİN / AVESİS

 

Dr.Öğr. Üyesi Metin DEMİR

 

Öğr. Gör. Dr. Filiz YAVAŞOĞLU / AVESİS