Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı ilk olarak 1977 yılında Dr. Orhan Ciğeroğlu ve Dr. Bilgin Timuralp tarafından İç Hastalıkları Anabilim Dalı içerisinde Kardiyoloji Seksiyonu şeklinde kurulmuş, 1992 yılında Dr. Bilgin Timuralp’ın başkanlığında, bağımsız anabilim dalına dönüştürülmüştür.

Anabilim Dalımızın 54 yatak kapasitesi olup yenilenen 12 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, tam teşekküllü, birisi 2005 model 2 ayrı Kateter ve Anjiyografi Laboratuvarı (intravasküler ve intrakardiyak ekokardiyografi, intrakoroner flow imkanları da bulunan), elektrofizyoloji laboratuvarı, tilt testi, transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi imkanları da olan yine tam teşekküllü non-invazif laboratuvarları bulunmaktadır. İnvazif girişimlerin yıllık sayısı yaklaşık 2500 (günün 24 saatı AMI için primer PTCA işlemi yapılmaktadır), Ekokardiyografik inceleme sayısı yıllık 3500 ve TET yıllık sayısı ise 1500 cıvarındadır. Bu işlemler dışında anabilim dalımızda Ambulatuvar Kan Basıncı İzlenmesi, Transtelefonik EKG izlenmesi (7 ve 15 günlük), Sinyal Ortalamalı EKG, Kalp Atım Hızı Değişkenliği, TAP (Transesofageal EKG ve Pacing), FFR (Fraksiyone Akım Rezervi) Tayini, IVUS (İntrakoroner Ultrasonografi), İntrakardiyak Kardiyoversiyon, Dobutamin stres ekokardiyografi işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Rutin poliklinik işlemleri yanında haftada 2’şer gün olmak üzere kalp pili ve ICD kontrollerinin yapıldığı pacemaker polikliniğinde de haftada ortalama 13 hastaya hizmet verilmektedir.

Öğretim üyelerimizin tümünün F.E.S.C ve European Cardiologist unvanları bulunmaktadır.  Anabilim dalımızda görevli olan 3 profesör öğretim üyesinin aynı zamanda Avrupa Hipertansiyon Derneğince verilmiş Avrupa Hipertansiyon Uzmanı unvanı, Dr. Bülent Görenek’in de FACC unvanı da bulunmaktadır. Kardiyoloji alanında ülkemizde index medicus’a kabul edilmiş tek dergi olan Anadolu Kardiyoloji Dergisi de, Prof. Dr. Bilgin TİMURALP editörlüğünde, anabilim dalımız tarafından yayınlanmaktadır. Sadece Science Citation Index’e giren dergilerde yıllık yayımlanan makale sayımız 5-7 arasında değişmekte olup Kardiyoloji konusunda anabilim dalımızın yayımladığı kitapların sayısı 9’a ulaşmıştır.


Anabilim Dalımız, fakültemiz 1., 2. ve 3.sınıf öğrencilerine Mesleki Beceriler Laboratuvarı'nda 56 saat, 3.sınıf öğrencilere toplam 25 saat eğitim vermekte ve 5. sınıfta stajyerlere de 3 gün süre ile teorik ve 10 iş günü süre ile de pratik eğitim verilmektedir. Ayrıca, eğitim dönemi içinde haftanın iki günü stajyer, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine yönelik seminerler ve olgu sunumları da takdim edilmektedir. Eğitim programları içinde haftada bir gün, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ile  ortak yapılan Konsey ile şehrimizde bulunan hekimlere yönelik ortalama ayda bir kez yapılan konferanslar da bulunmaktadır. Anabilim dalımız için geleneksel hale gelen mezuniyet sonrası eğitim amaçlı TUBİTAK yaz okulları düzenlenmektedir. 
            
Anabilim dalımızda halen hasta yataklarının bulunduğu servis kısmı, öğretim üyelerinin odalarının ve poliklinik hizmetleri ile non-invazif laboratuvarların bulunduğu Poliklinik bloğu ve Acil Servis'in hemen yanında bulunan Kateter ve Anjiyografi Laboratuvarı bölümleri bulunmaktadır. Servis bölümü, ana hastane binasının 2. katında olup Yoğun Bakım Ünitesi dışındaki hastaların izlenebilmesine imkan veren Telemetrik  monitörizasyon sistemi ile 10 hastanın merkezi sistemden de izlenebilme imkanı bulunan yatakbaşı monitör olanağına da  sahiptir. Poliklinik kısmı da, poliklinikler binasının yine 2. katında yer almakta olup aynı anda 2 ayrı odada poliklinik hizmeti verilmektedir.  

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Bülent GÖRENEK (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Taner ULUS  / AVESİS

 

Prof. Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU / AVESİS

 

Doç. Dr. Kadir Uğur MERT / AVESİS

 

Doç. Dr. Muhammet DURAL / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Selda MURAT / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Gurbet Özge MERT / AVESİS