Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda başlıca araştırma ve hizmet sunumu açısından iki temel laboratuvar alanı bulunmaktadır.  Araştırma laboratuvarı olarak İn Vivo (davranış, anksiyete, depresyon, öğrenme-bellek, analjezi testleri) İn Vitro olarak izole organ çalışmaları ve hücre kültürü çalışmaları ve ELISA testleri, ayrıca moleküler farmakoloji, farmakogenetik, ve moleküler sinyal ileti sistemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Hizmet sunumu olarak ilaç ve uyuşturucu madde analizleri ve bazı toksikolojik testler yapılmaktadır.

Anabilim Dalı'nda 7 Öğretim Üyesi, 8 Araştıma Görevlisi bulunmaktadır.

 

Anabilim Dalımızda rutin olarak yapılan Farmakoloji İlaç Düzeyi ve Uyuşturucu Madde Analizleri :

Amfetamin Asetaminofen(Parasetamol) Barbitürat
Benzodiazepin Bonzai Citalopram- Dış Lab.-
Digoksin Duloksetin -Dış Lab.- Ekstazi
Eroin Esrar Etil Alkol
Etil Glikronit Everolimus Fenitoin
Fenobarbital Fluoksetin -Dış Lab.- Fluvoksamin - Dış Lab.-
Karbamazepin Kokain Kurşun -Dış Lab.-
Lamotrijin -Dış Lab.- Levetirasetam Lityum
LSD Metotreksat Mikofenolik Asid -Dış Lab.-
Mirtazazapin -Dış Lab.- Opiat Paroksetin -Dış Lab.-
Salisilat Sertralin -Dış Lab.- Siklosporin A
Sirolimus Takrolimus Teofilin
Topiramat Trisiklik Antidepresanlar Valproik asit
Venlafaksin -Dış Lab.- 25-Hidroksi Vitamin D  

 

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ  (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL / AVESİS

 

Prof. Dr.  Engin YILDIRIM / AVESİS

 

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR / AVESİS

 

Doç. Dr. Bilgin KAYGISIZ / AVESİS

 

Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN / AVESİS